Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eleifend molestie fermentum.

new york

156-677-124-442-2887

iver@select-themes.com

184 Main Street Victoria 8007

Error: Contact form not found.

FOLLOW US

İş Ortakları Aydınlatma Metni

İŞ ORTAKLARI – BAYİ – TEDARİKÇİ YETKİLİSİ / ÇALIŞANI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “İş Ortakları – Bayi – Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu HOTEL TURKISH HOUSE-DENİZ DİZAYN MİMARLIK İNŞAAT VE DEKORASYON TİC LTD ŞTİ (“Hotel Turkısh House” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği 

 

Kişisel verileriniz, Acıbadem Cad Eczacı Necip Akar sok Gündüz apt no:21/1 d:1 acıbadem Üsküdar İstanbul mukim, Hotel Turkısh House tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tedarikçi, bayi ya da iş ortaklarının hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenmesi, tedarikçi, bayi ya da iş ortaklarına iş süreçlerinin yürütülebilmesi için teknik ekipman sağlanması, bayiler arası iletişim ve etkileşim faaliyetlerinin yürütülmesi, sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması, şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle şirketin idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması kapsamında işlenebilecektir.

 

Aşağıda yer alan kişisel verilere ek olarak ayrıca Şirketin Revirinde görev alan İşyeri Hekimi tarafından da kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler işlenmekte olup Kanun’un 6 ıncı maddesi kapsamında bu verilerin işlenmesi için ilgili kişilerden ayrıca açık rıza alınmamaktadır. 

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

 

C.) Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz ve paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirket tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurtiçinde ve açık rıza şartına dayalı olarak, kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir. 

 

D.) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında Hotel Turkısh House tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

E.) Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Acıbadem Cad Eczacı Necip Akar sok Gündüz apt no:21/1 d:1 acıbadem Üsküdar İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan info@hotelturkıshhouse.com KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@hotelturkıshhouse.come-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz

You don't have permission to register